תקנון – תכנית קולנוע עלילתי ודוקומנטרי

  1. הצהרת כוונות אמנותית

בכוונת בית הספר  לאמנות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר (להלן: “המכללה”) לקיים תוכנית של קולנוע עלילתי, ותכנית קולנוע תיעודי (להלן: “התכנית “), הצפויה להתנהל בפסטיבל קולנוע דרום2018 (להלן: “הפסטיבל”).

  1. מטרת התוכנית

ליצור מסגרת המיועדת לסרטים עלילתיים ותיעודיים, המעודדת יצירה קולנועית ישראלית חדשנית ושוברת מוסכמות, המיועדת לערער ולאתגר את הקולנוע הישראלי הסדור. הפסטיבל מאמין בסרטים בהם יוצרים מתבטאים בשפה קולנועית ייחודית ומוכנים להעז הן מבחינה צורנית והן מבחינה תכנית.

  1. רשאים להגיש מועמדות

רשאים להגיש מועמדות יוצרי ויוצרות קולנוע ישראליים לסרטים עלילתיים ודוקומנטריים באורך של 60 דק’ ומעלה לסרט עלילתי ו-50 דק’ ומעלה לסרט דוקומנטרי, ואשר מועד הפקתם הסתיים בין התאריכים 017 7/6/2ל- 1/5/2018  על מנת לאפשר הצגתם בפסטיבל קולנוע דרום שיתקיים בין התאריכים 3-7.6.2018

  1. מה מגישים?

טופס הרשמה אלקטרוני מלא בעברית ובאנגלית וחתום ע”י מגיש המועמדות לתכנית (להלן: “הטופס האלקטרוני”) המפורסם באתר הפסטיבל שכתובתוcsf.sapir.ac.il 

סינופסיס קצר (באמצעות הטופס האלקטרוני)         

לינק לצפייה בסרט (במידה והסרט לא הושלם תוגש גרסת ראף קאט). את הלינק והסיסמא יש לשלוח למייל tamirh@sapir.ac.il 

במידה והסרט יתקבל לתוכנית הפסטיבל, יש לשלוח בנוסף: 2 פוסטרים, טריילר של הסרט (יש להקפיד לרשום על הסרט TC כניסה ויציאה, שיטת הקרנה ופורמט סאונד). המכללה רשאית להוסיף ו/או לשנות מדרישותיה בקשר לתנאים אלו.

לתיאום לוחות זמנים לסיום הפקת הסרט, ככל שלא הסתיימה הפקתו יש ליצור קשר במייל עם מפיק הפסטיבל תמיר הוד בדוא”ל tamirh@sapir.ac.il 

             5. לוחות זמנים

המשתתפים בתכנית מתחייבים לעמוד בלוחות הזמנים, ולהגיש את כל החומרים הנדרשים בתקנון זה ובטופס ההרשמה, וכן חומרים נוספים ככל שיידרשו על ידי הנהלת הפסטיבל מעת לעת.

מועד סגירת ההרשמה  עד יום שלישי 6.3.2018  עד השעה 15:00.

הודעה על הסרטים הנבחרים להשתתף בתכנית הפסטיבל תישלח עד ליום  20.4.2018, בהתאם לשיקול דעתם המוחלט והבלעדי של חברי הועדה.

המשתתפים בתכנית מתחייבים לספק עותק בפורמט הקרנה על פי דרישות הנהלת הפסטיבל ו/או מי מטעמם, אשר יכללו כתוביות בעברית ובאנגלית או תרגום דיגיטלי בעברית ובאנגלית. הפסטיבל יהיה רשאי לעשות שימושים בכתוביות ו/או בתרגום הדיגיטלי לצורך השימושים בסרטים כקבוע בתקנון זה.

העברת עותק סופי למשרדי הפסטיבל – עד ליום  ג’ 22.5.2018.

          6. תנאי התקשרות וזכויות

הסרטים שיוגשו יועברו לבחינה ע”י ועדה שתמונה ע”י הנהלת הפסטיבל. הנהלת הפסטיבל רשאית לקבוע את מספר חברי הועדה וזהותם וכן לשנותם מעת לעת לפי שיקול דעתה.

הועדה תבחן את הסרטים שיוגשו, ותהא רשאית להעניק עדיפות לסרטים שהקרנת הבכורה שלהם תהיה במסגרת הפסטיבל.

תנאי התכנית ו/או תנאי תקנון זה נתונים לשינויים כפי שיתפרסמו מעת לעת באתר הפסטיבל ולפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הפסטיבל.

יוצרי הסרטים המשתתפים בתכנית מתחייבים לשתף פעולה עם מחלקת יחסי הציבור של הפסטיבל ועם כל מי מטעמה במידה סבירה בכל הנוגע בפעולות שיווק, פרסום ואירועי יחסי ציבור הקשורים בסרט. מפיקי ויוצרי הסרט יופיעו באירוע הקרנת הסרט, ויעשו כל שביכולתם על מנת שמשתתפי הסרט יהיו נוכחים גם הם באירוע ההקרנה.

הפסטיבל רשאי לבצע עד 3 הקרנות של כל סרט שיתקבל לתכנית במסגרת אירועי פסטיבל קולנוע דרום  2018 וכן להשתמש, באופן ובמדיה לפי שיקול דעתה של המכללה בסרטים ו/או בחומרים הנלווים להם באורך של עד 3 דקות או עד 10% מאורך כל סרט, לפי הארוך מבניהם, וזאת לצורך פעולות לקידום פעילויות המכללה, לרבות קידום הפסטיבל ושיווקו. 

המשתתפים בתכנית מתחייבים כי החל מרגע בחירת הסרטים שישתתפו בתכנית הפסטיבל, סרטים אלו לא יוקרנו, לא ישודרו, ולא יועמדו לרשות הציבור לפני הקרנתם בפסטיבל, אלא בתיאום עם הנהלת הפסטיבל.

כל הפקה זכאית לסה”כ 15 הזמנות בודדות, אותן ניתן לפצל בין ההקרנות השונות, במידה ויהיו כאלה.

במאי הסרט בלבד זכאי ללילה על חשבון הפסטיבל באחד מבתי האירוח שהפקת הפסטיבל בתנאי התקשרות איתם.

שיבוץ הסרטים שיתקבלו להשתתף בתכנית הפסטיבל ומספרם יהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הפסטיבל.

             7. זכויות יוצרים ומענקים

זכויות ההקרנה נשארות בלעדיות לבעליהן.

לסרט עלילתי שייבחר לתכנית הפסטיבל ישולם סכום של 1,000 ₪ + מע”מ בגין דמי הקרנה, עבור סך ההקרנות של הסרט במסגרת הפסטיבל (בין 1-3 הקרנות).

סרט דוקומנטרי שייבחר לתכנית הפסטיבל יזכה למענק עידוד חד פעמי בסך 10,000 ₪, עבור סך ההקרנות של הסרט במסגרת הפסטיבל (בין 1-3 הקרנות). סכום זה כולל בתוכו את מרכיב דמי ההקרנה ולא ישולמו דמי הקרנה בנוסף לסכום זה.

סכום דמי ההקרנה לסרטים העלילתיים ומענקי העידוד לסרטים הדוקומנטריים יועברו על ידי פסטיבל דרום באמצעות מכללת ספיר בכפוף להמצאת כל האישורים הדרושים כחוק.

כל מס ו/או תשלום שיחול בגין קבלת מענק ההפקה, לרבות מע”מ, אם יחול, יחולו על זוכה המענק בלבד.

במידה ויש מספר יוצרים, אופן החלוקה של המענק /דמי ההקרנה במידה ויהיו זכאים לו יקבע ביניהם ולמכללה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך. המענק  יוענק בכפוף לכך שהיוצרים שייבחרו יודיעו למכללה על אופן החלוקה ביניהם בכתב, עד למועד שייקבע. במקרה שלא תועבר הודעה כאמור, תהיה המכללה רשאית לשלול את הזכאות למענק. היוצרים אחראים לוודא כי הודעתם התקבלה.

 באחריות היוצרים והמפיקים להסדיר את כל הזכויות וההרשאות הדרושות מצדדים שלישיים להקרנות בפסטיבל.

הנהלת הפסטיבל ו/או המכללה, יהיו רשאיות, לפי שיקול דעתן הבלעדי ובכל שלב, לפסול מועמדות של כל סרט אשר הפרטים שנרשמו בטופס ההרשמה אינם מלאים ו/או נכונים, ו/או המועמד לא עמד באי אילו מהתחייבויותיו שלעיל ו/או עפ”י התקנון, וזאת מבלי שתחול עליה כל חובת הנמקה ו/או חובה אחרת.

אין המכללה יכולה להתחייב, מטעמים שונים (לרבות ביטחוניים ו/או כאלה שקשורים בתיאום לוחות זמנים) כי אכן יוקרן סרט כלשהו, הנהלת הפסטיבל רשאית לבטל את המסגרת ו/או להפסיקה בכל עת.

           8. כללי

האמור במסמך זה מהווה תקנון ההשתתפות בתכנית. הנהלת הפסטיבל רשאית לשנות את תנאי התקנון וכל פרט בו בכל עת ולפי שיקול דעתה. שינויים אלו יחייבו את מגיש המועמדות בכל עת ולפיכך מתבקש כל מועמד המעוניין להשתתף בתכנית לעיין בפרסומי הפסטיבל הנוגעים לתכנית מעת לעת.

 פרסומים אלו יוצגו באתר הפסטיבל.

 ההשתתפות בתכנית היא באחריות מגיש המועמדות בלבד. המכללה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו (ככל שיגרמו) למי ממגישי המועמדות בכל הקשור לתכנית ו/או לאמור בתקנון, ניהולה, תוצאותיה, ו/או לכל הכרוך בכך.

 

 כתובת מייל לבירורים: tamirh@sapir.ac.il